Księgowość w Norwegii

Wiedza

Spis treści
1. KSIĘGOWOŚĆ W NORWEGII
2. FIRMA W NORWEGII – PODATEK
3. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W NORWEGII
4. SŁUŻBOWY SAMOCHÓW
5. JAKIE SĄ KOSZTA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W NORWEGII
6. RACHUNKOWOŚĆ DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ENK W NORWEGII
7. ZASADY REGULUJĄCE KSIĘGOWOŚĆI W NORWEGII
8. KSIĘGOWOŚĆ DLA SPÓŁEK AKCYJNYCH (AS) W NORWEGII
9. KSIĘGOWOŚĆ NUF
10. OBOWIĄZEK PRZEPROWADZANIA AUDYTU W NORWEGII
11. PRZEPISY DOTYCZĄCE RACHUNKOWOŚCI W NORWEGII
12. BHP W PRACY (HMS)
13. PRACOWNIK W FIRMIE
14. ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W FIRMIE
15. EKSPORT I IMPORT
16. FAQ

KSIĘGOWOŚĆ W NORWEGII

Prowadzenie firmy w Norwegii wymaga przestrzegania wielu obowiązków, w tym prowadzenia księgowości. Aby to zrobić, przedsiębiorca powinien znać odpowiednie przepisy i ustawy, a także terminy i stawki podatkowe, które muszą być bezwzględnie przestrzegane. Można samodzielnie prowadzić księgowość lub zlecić to wykwalifikowanej firmie, ale podstawowa wiedza na ten temat jest niezbędna, niezależnie od wybranej opcji.

FIRMA W NORWEGII – PODATEK

Podatek dochodowy
Podatek może się zwiększyć w zależności od osiągniętych dochodów. Aby obliczyć faktyczną kwotę podatku, używa się ustalonych corocznie przez urząd progów podatkowych, które określają, w jaki sposób należy opodatkować nadwyżkę dochodu.

Progi podatkowe na rok 2021:
 1. pierwszy (184 800 - 260 100 NOK - opodatkowanie nadwyżki to 1,7%),
 2. drugi (260 100 - 651 250 NOK - opodatkowanie nadwyżki to 4%),
 3. trzeci (651 250 - 1 021 550 NOK - opodatkowanie nadwyżki to 13,2%),
 4. czwarty (powyżej 1 021 550 NOK - opodatkowanie nadwyżki to 16,2%).

W zależności od rodzaju działalności, należna kwota podatku musi być opłacona w określonych terminach.

Osoby prowadzące firmy jednoosobowe w Norwegii są zobowiązane do opłacania podatku w formie zaliczek, które należy uiścić w czterech ratach:
Przedsiębiorcy w Norwegii są zobowiązani do zadeklarowania przewidywanego zysku firmy na przyszły rok poprzez portal Altinn.no, na początku działalności lub na początku roku. Dokumentem, który należy wypełnić, jest druk RF-1102. W następnych latach urząd oblicza wysokość zaliczek na podatek dochodowy, opierając się na zysku firmy z minionych lat.

Jeśli faktyczny dochód przedsiębiorcy okazał się wyższy niż zadeklarowany, to konieczne jest dokonanie dopłaty do należnej kwoty podatku. Termin na dokonanie tej dopłaty to 31 maja kolejnego roku. W przeciwnym razie, do zaległości zostaną doliczone odsetki.

Osoby prowadzące spółki typu AS (Aksjeselskap) w Norwegii są zobowiązane do opłacania podatku w dwóch ratach:
W Norwegii, spółki typu AS otrzymują wyliczone przez urząd zaliczki na podatek dochodowy w styczniu następnego roku podatkowego, które są oparte na dochodach firmy z poprzednich lat.

Podatek VAT
Podatek VAT to podatek, który pobierany jest od towarów i usług. Firmy w Norwegii, których dochody w ciągu kolejnych 12 miesięcy przekroczyły kwotę 50 000 NOK, są zobowiązane do rejestracji w ewidencji płatników VAT.

Stawki podatku VAT w Norwegii:
Faktury w Norwegii
Ważne jest, aby zachować prawidłowości przy wystawianiu faktur, ponieważ w przypadku, gdy klient nie uiści płatności za towar lub usługę, a na fakturze pojawią się błędy, firma windykacyjna może odmówić pomocy w procesie ściągania długu.

W Norwegii, faktury przychodowe muszą być księgowane na określonych kontach:

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W NORWEGII

Enkeltpersonforetak jest najczęściej wybieraną formą działalności gospodarczej w Norwegii, szczególnie przez nowych przedsiębiorców, którzy mają ograniczone środki i trudno jest im przewidzieć zyski firmy. Właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania firmy, a jego majątek jest jednocześnie majątkiem przedsiębiorstwa.

NUF (Norskregistrertutenlandskforetak) to oddział zagranicznej firmy, która prowadzi działalność na terenie Norwegii, ale ma siedzibę za granicą, na przykład w Polsce. Firma ponosi odpowiedzialność finansową zarówno w kraju, w którym ma siedzibę, jak i w Norwegii, dlatego ważne jest dokładne zbadanie zakresu obowiązków podatkowych w Norwegii, w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która zależy od charakteru i czasu trwania działalności.

Spółki, szczególnie spółka AS (Aksjeselskap), są popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Norwegii. Jednym z ograniczeń tej formy jest wymóg posiadania wkładu finansowego - kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej 30 000 NOK, jednak może on zostać wykorzystany na założenie i prowadzenie firmy. W przypadku ewentualnych zobowiązań właściciel nie ponosi pełnej odpowiedzialności - zobowiązania są ograniczone do wysokości kapitału zakładowego.

SŁUŻBOWY SAMOCHÓW

Posiadanie służbowego samochodu jest ważne dla prowadzenia firmy w Norwegii, ale oprócz odliczeń, wiąże się również z dodatkowymi obowiązkami. Koszty związane z korzystaniem z samochodu służbowego są często głównym kosztem prowadzenia firmy, co prowadzi do obniżenia podstawy opodatkowania.

Są dwa sposoby uwzględniania samochodu w kosztach firmy:

Skorzystanie z druku Kjørebok - jest to metoda, która ma zastosowanie w przypadku korzystania z prywatnego samochodu na potrzeby działalności. Druk ten pozwala na prowadzenie szczegółowej ewidencji pokonanych przez samochód kilometrów w związku z działalnością gospodarczą. Na tej podstawie możliwe jest dokonanie odliczeń podatkowych.

Wpisanie samochodu do ewidencji środków trwałych - ta metoda dotyczy samochodów, które są własnością firmy. W takim przypadku koszty związane z eksploatacją samochodu są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Wartość samochodu wpisuje się do ewidencji środków trwałych, a następnie jest amortyzowana na zasadach określonych przez przepisy podatkowe.

Korzystanie z powyższych metod jest korzystne, gdy:
 1. Samochód w niedługim czasie ma zostać sprzedany - w przypadku prywatnego samochodu, jego sprzedaż nie jest uznawana za przychód firmy, co oznacza, że można uniknąć podatków z tego tytułu.
 2. Samochód jest pożyczony - w takim przypadku druk Kjørebok pozwala na dokonywanie odliczeń podatkowych z tytułu korzystania z pożyczonego samochodu.
 3. Przedsiębiorstwo korzysta z samochodu osobowego - w przypadku korzystania z prywatnego samochodu, kwoty wydane na jego użytkowanie mają wpływ na korzyści podatkowe firmy.
 4. Przedsiębiorstwo rzadko korzysta z samochodu - w takim przypadku można skorzystać z odliczenia kosztów w wysokości 6 000 km w ciągu roku.

Jeśli wpisze się samochód do ewidencji środków trwałych, to w programie księgowym należy rozdzielać koszty związane z użytkowaniem samochodu:
Aby obniżyć podatek, do zeznania podatkowego trzeba dołączyć załączniki dotyczące wydatków i amortyzacji. Wpisanie samochodu do ewidencji środków trwałych wymaga przechowywania paragonów i faktur związanych z kosztami użytkowania samochodu.

Wpisanie samochodu do ewidencji środków trwałych jest korzystne w następujących przypadkach:
Wysokość rocznej opłaty za samochód (Årsavgift) zależy od rodzaju samochodu.

JAKIE SĄ KOSZTA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W NORWEGII

Przy prowadzeniu działalności należy uwzględniać różne koszty, które zależą od rodzaju i zakresu świadczonych usług. Ważne jest, aby udokumentować zasadność tych kosztów.

Aby obliczyć koszty, jakie poniosła firma w Norwegii, należy skorzystać z faktur kosztowych. Są to faktury wystawiane przez dostawców i sprzedawców, które wymagają dokładnego sprawdzenia poprawności danych, w szczególności kwot (w tym kwoty VAT i brutto - sumy kwoty netto i VAT-u) oraz danych dotyczących firmy przedsiębiorcy. Faktura musi jednoznacznie wskazywać na firmę kupującego.

Aby dokonać wpisu księgowego faktury kosztowej, należy zastosować się do:

RACHUNKOWOŚĆ DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ENK W NORWEGII

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej ma jedną zasadniczą zaletę - prostotę księgowości. Wymaga to jednak znajomości przepisów dotyczących rachunkowości i dokładnego rejestrowania transakcji.

W Norwegii przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania zaliczek na podatek dochodowy w czterech ratach. Wysokość tych zaliczek jest ustalana przez urząd podatkowy na podstawie deklaracji dochodu i są one odnotowywane na koncie 2070 (Forskuddsskatt). Wartość zaliczek, którą należy wpisać w Skattemelding, musi być zgodna ze stanem konta 2070 na koniec roku.

Enkeltpersonforetak różni się od spółek AS tym, że umożliwia właścicielowi firmy korzystanie ze środków firmowych na cele prywatne, takie jak przelewy czy wypłata gotówki, dzięki temu, że ma osobne konto 2060 (Privatuttak). Konto to może również okazać się pomocne, gdy braknie faktur kosztowych, ponieważ na wyciągu z tego konta są widoczne wszystkie transakcje dokonywane z firmowego konta.

W momencie zamknięcia roku księgowego, saldo na kontach 2060 i 2070 powinno wynosić zero.

Kapitał własny, czyli Egenkapital, jest obliczany na koncie 2050 (Annenegenkapital) i musi być ujęty w rocznym zeznaniu podatkowym. Wymaga to dołączenia załącznika RF-1175 Næringsoppgave 1.

W pewnych przypadkach jednoosobowa działalność gospodarcza podlega obowiązkowi przeprowadzenia audytu, jeśli spełnia określone kryteria:

ZASADY REGULUJĄCE KSIĘGOWOŚĆI W NORWEGII

W Norwegii istnieją dwie ustawy regulujące księgowość:
W Norwegii przedsiębiorstwa muszą rejestrować transakcje i przechowywać związane z nimi dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami, nawet do kilkunastu lat. Co roku należy złożyć roczne zeznanie podatkowe, które reguluje również kwestie związane z rachunkiem zysków i strat, bilansem oraz wyceną. Termin składania zeznań podatkowych upływa 31 maja, a informacje o dochodach firmy składa się poprzez portal Altinn.no przy użyciu kodów MinID. Urząd oblicza wysokość podatku do zwrotu lub zapłaty w ciągu kilku miesięcy.

W Norwegii istnieje możliwość samodzielnego prowadzenia księgowości w firmie i nie jest obowiązkowe zatrudnianie księgowego. Należy jednak pamiętać o przestrzeganiu terminów i dokładności wyliczeń, ponieważ popełnienie błędów lub nieprzestrzeganie terminów może prowadzić do częstych kontroli ze strony urzędu.

W Norwegii niektóre firmy są zobligowane do przeprowadzenia kontroli zewnętrznej swoich rocznych sprawozdań. W ramach tej kontroli, biegły rewident sprawdza bilans i roczne sprawozdania z prowadzonej działalności. Ustawa regulująca ten proces to Revisorloven, która określa rodzaje firm, dla których obowiązkowa jest kontrola zewnętrzna przeprowadzana przez biegłych rewidentów.

Jeśli terminy składania dokumentów nie są przestrzegane, norweski urząd nałoży karę. Wysokość nałożonej kary za każdy przeterminowany dokument jest ograniczona i nie przekracza 52 450 NOK.

Kary za niedotrzymanie terminu:
Portal altinn.no
Portal Altinn.no to platforma elektroniczna dostępna w Norwegii, która umożliwia składanie różnych rodzajów dokumentów, takich jak wnioski, rozliczenia, korekty i odwołania. Przy użyciu tej platformy można złożyć dokumenty związane z zeznaniami podatkowymi, rozliczeniami podatku VAT, zaliczkami na podatek dochodowy oraz rozliczeniami składek na ubezpieczenie społeczne.

Aby zalogować się na portalu Altinn, potrzebne są indywidualne kody MinID składające się z pięciocyfrowych haseł. Osoby, które mają numer personalny (fødselsnummer) lub numer tymczasowy (D-nummer) mogą otrzymać te kody. Po rejestracji na stronie podatnik otrzymuje kody pocztą, które są niezbędne do korzystania z portalu.

KSIĘGOWOŚĆ DLA SPÓŁEK AKCYJNYCH (AS) W NORWEGII

Księgowość spółki akcyjnej w Norwegii jest skomplikowana i wymaga specjalisty do obsługi. Niestety, spółka nie może dowolnie korzystać z firmowych funduszy, ponieważ w planie kont nie ma konta wydatków prywatnych (2060 - Privatuttak). Każdy wydatek i operacja na koncie firmy musi zostać dokładnie zarejestrowany i udokumentowany, a akcjonariusze nie mają swobody w wypłacaniu firmowych środków.

Osoby będące udziałowcami w spółce otrzymują wynagrodzenie według następujących zasad:
Podmioty gospodarcze, które przyjmują formę spółek akcyjnych, są zobowiązane do opłacania podatku dochodowego w dwóch równych ratach w ciągu roku następnego po roku podatkowym. W celu wyznaczenia odpowiedniej kwoty podatku, urząd podatkowy dokonuje obliczeń na podstawie dochodu uzyskanego przez spółkę w poprzednich latach, a następnie wylicza zaliczki, które powinny zostać wpłacone przez spółkę w określonych terminach.

Każda firma typu AS musi przeprowadzić audyt, ale może być zwolniona z tej konieczności, jeśli spełnia pewne wymagania:
Firmy typu spółka akcyjna są zobowiązane do złożenia określonych dokumentów:
Aby wypełnić zeznanie podatkowe, należy dołączyć do niego załącznik RF-1167 Næringsoppgave 2.

KSIĘGOWOŚĆ NUF

Księgowość filii zagranicznej firmy w Norwegii, która ma siedzibę w Polsce, ale działa na terenie Norwegii, jest skomplikowana. Wymaga ona znajomości z zakresu księgowości oraz przepisów dotyczących importu towarów. Ponadto, często wymaga ona posiadania reprezentanta, który będzie zajmował się formalnościami związanymi z podatkami i innymi zobowiązaniami firmy.

Osoba lub firma mogą zostać reprezentantem podatkowym, pod warunkiem, że mają stały adres zameldowania i mieszkanie lub pracę na terenie Norwegii.

Oddziały firm zagranicznych powinny złożyć pewne dokumenty lub formularze:
Jeśli obroty NUF przekroczą 5 000 000 NOK, to firma ma obowiązek przeprowadzenia audytu. W takiej sytuacji bilans oraz roczne sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa muszą zostać zweryfikowane przez biegłego rewidenta.

OBOWIĄZEK PRZEPROWADZANIA AUDYTU W NORWEGII

Można znaleźć dokładne informacje dotyczące obowiązku przeprowadzania zewnętrznej kontroli rocznych sprawozdań w norweskiej Ustawie o biegłych rewidentach (Revisorloven).

W Norwegii, zwykle wszystkie spółki akcyjne są zobowiązane do przeprowadzania audytów, ale istnieją określone warunki, które mogą zwolnić spółkę z tego obowiązku:
Firmy jednoosobowe (ENK) w Norwegii nie są zobowiązane do przeprowadzania audytów. Jednak, jeśli obroty przedsiębiorstwa przekraczają 5 000 000 NOK lub suma bilansowa jest większa niż 20 000 000 NOK, lub firma zatrudnia więcej niż 20 pracowników na pełen etat, to firma jednoosobowa (ENK) musi poddać się obowiązkowi audytu.

Jeśli chodzi o filie zagranicznych firm, które płacą podatek dochodowy w Norwegii, to obowiązek audytu powstaje, gdy ich obroty przekraczają 5 000 000 NOK.

PRZEPISY DOTYCZĄCE RACHUNKOWOŚCI W NORWEGII

Dobrą praktyką jest założenie firmowego konta bankowego i oddzielanie transakcji prywatnych od służbowych. Aby to zrobić, należy przedstawić w banku potwierdzenie rejestracji działalności gospodarczej oraz ważny paszport właściciela firmy. Plan kont jest również istotny, ponieważ pozwala wykazać przed urzędem zdarzenia gospodarcze w firmie. Standardowy plan kont to NS4102, który składa się z kilkunastu stron i wskazuje schemat zakwalifikowania danego zdarzenia gospodarczego.

Konta księgowe składają się z czterech cyfr, z których pierwsza jest używana do kwalifikowania danego konta do konkretnej grupy kont:
Prawidłowe dopasowanie zdarzenia gospodarczego do właściwego konta księgowego jest kluczowe, ponieważ pod koniec roku, do rocznego zeznania podatkowego, wpisuje się salda kont.

BHP W PRACY (HMS)

Firma zatrudniająca pracowników musi zadbać o bezpieczeństwo pracy. Przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki pracy. Szkolenie HMS jest podstawowym szkoleniem z zakresu BHP, które zapewnia właściwą dbałość o bezpieczeństwo pracy.

Niektóre norweskie firmy, takie jak te zajmujące się sprzątaniem lub budową, muszą posiadać specjalne karty branżowe, zwane identyfikatorami, aby móc pracować. Norweskie prawo reguluje 168 zawodów, w tym medycynę, prawo, księgowość, kierowców i masaże, a osoby zakładające firmy w tych branżach muszą mieć odpowiednie kwalifikacje i certyfikaty.

IdemiaNorway AS (dawniej Oberthur Technologies) jest jedyną instytucją upoważnioną do wydawania identyfikatorów Byggekort dla pracowników firm budowlanych oraz Renholdskort dla pracowników autoryzowanych firm sprzątających. Te identyfikatory są ważne przez dwa lata od daty wydania, a koszt ich wydania zawsze ponosi pracodawca. Jeśli pracownik zmienia miejsce zatrudnienia, musi otrzymać nowy identyfikator.

Poniżej terminy składania dokumentów branżowych:

PRACOWNIK W FIRMIE

Zatrudnianie pracowników jest czasami wymagane, ale trzeba pamiętać, że wiąże się z określonymi obowiązkami i kosztami - zarówno stałymi, jak i zmiennymi.

Koszty stałe wynoszą 26,3% wynagrodzenia brutto:
Koszty zmienne wynoszą około 5% wynagrodzenia brutto i obejmują między innymi:
Jeśli przedsiębiorca planuje zatrudnić pracownika, powinien wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii i podjąć odpowiednie kroki, w tym między innymi:
Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom niezbędne szkolenia, zgodnie z charakterem i zakresem prowadzonej działalności. W tym zakresie należy zapewnić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), zapewnić pracownikom odzież roboczą oraz identyfikatory, takie jak Byggekort czy Renholdskort.

Związane z zatrudnianiem pracowników dokumenty to między innymi:
Zatrudnienie pracowników wiąże się z obowiązkiem opłacania określonych podatków:
 1. Forskuddstrekk, czyli zaliczka na podatek dochodowy pracownika. Pracodawca jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od pracownika i przekazania jej do urzędu skarbowego. Wysokość zaliczki zależy od wysokości wynagrodzenia pracownika i przypisanej mu stawki podatku dochodowego.
 2. Arbeidsgiveravgift, czyli podatek pracodawcy, którego stawka zależy od przynależności do strefy. Stawki podatku są różne w zależności od regionu, w którym firma prowadzi działalność.

Pracodawca ma obowiązek regularnego opłacania podatków od zatrudnienia w określonych terminach:
Jeśli pracownik zagraniczny chce podjąć pracę w Norwegii, powinien uzyskać numer personalny oraz Skattekort. Aby to zrobić, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie skarbowym. W przypadku pracowników spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), niezbędne jest posiadanie ważnego pozwolenia na pobyt w Norwegii.

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W FIRMIE

Okres przechowywania dokumentów związanych z działalnością w Norwegii jest uzależniony od rodzaju dokumentu i wynosi enty 3,5 lub 5 lat od końca roku podatkowego. Oznacza to, że różne dokumenty muszą być przechowywane przez różny okres czasu, który może wynosić 3, 3,5 lub 5 lat w zależności od ich rodzaju i znaczenia. W każdym przypadku jednak, okres ten jest liczony od końca roku podatkowego.

Firmy powinny przechowywać swoje dokumenty w archiwum w siedzibie lub w firmie magazynowej. Podmiot przechowujący dokumenty ma obowiązek udostępnienia ich w przypadku kontroli urzędowej. Po zakończeniu procedury bankructwa, syndyk podejmuje decyzję co zrobić z dokumentami - czy je zniszczyć czy przekazać uprawnionym osobom. Aby zachować przejrzystość dokumentów, warto przechowywać je w wyznaczonych segregatorach z odpowiednimi oznaczeniami, takimi jak wyciągi z konta, faktury kosztowe, faktury przychodowe czy dokumenty pracownicze. To ułatwi i przyspieszy proces kontroli lub sprawdzenia informacji.

Dokumentację dzieli się na:
 1. wtórną,
 2. pierwotną.

Dokumentacja wtórna, taka jak umowy, dokumentacja magazynowa, korespondencja dotycząca księgowości powinna być przechowywana przez 3,5 roku od zamknięcia roku księgowego.

Dokumentacja pierwotna, taka jak deklaracje roczne, dokumenty kosztowe, rejestr rachunków, deklaracje VAT, dokumenty przychodowe, dokumenty kadrowe, bilanse, pisma od rewizora, specyfikacje środków trwałych oraz specyfikacje zobowiązań powinna być przechowywana przez 5 lat od zamknięcia roku księgowego.

EKSPORT I IMPORT

Firmy i spółki, które zajmują się odsprzedażą towarów lub zatrudniają co najmniej pięciu pracowników, bez względu na to, czy są norweskie czy zagraniczne, muszą zarejestrować się w norweskim Rejestrze Przedsiębiorstw, znanym jako Foretaksregisteret.

Norwegia, będąc członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), umożliwia wymianę towarów między Polską a Norwegią. Firmy znajdujące się w rejestrze płatników VAT są zwolnione z podatku VAT od importu towarów i usług do Norwegii, ale muszą wciąż zgłaszać je w deklaracji podatkowej. Konkretne towary są opodatkowane odpowiednimi stawkami celnych, które określa norweski Urząd Celny. Wymagany dokument SAD zawiera informacje o towarze i powinien być okazany na granicy norweskiej. Przy jego wypełnianiu i dopełnianiu procedur celnych mogą pomóc agencje celne lub firmy spedycyjne. Do dokumentu SAD należy dołączyć fakturę na zakup towarów, a w przypadku wystawienia faktury z VAT-em, przedsiębiorca musi przesłać potwierdzenie wywozu towaru i prosić o korektę faktury. Kupujący ma dostęp do kopii deklaracji celnej dzięki portalowi Altinn.no.

Podatek MVA od importu w Norwegii wynosi 25% lub 15%. Niektóre towary są jednak zwolnione z tego podatku i nie podlegają opodatkowaniu:
Aby możliwy był wywóz towarów za granicę, konieczne jest spełnienie wymogów eksportowych. Oznacza to, że przedsiębiorcy muszą dokonać odpowiednich formalności oraz spełnić wymogi prawne i regulacje w kraju, z którego wysyłają towary. Te wymogi mogą obejmować m.in.:
Eksport usług jest zwolniony z VAT w Norwegii, jeśli usługa jest w całości przeznaczona do konsumpcji za granicą. W przypadku, gdy część usługi jest przeznaczona do użytku na terenie Norwegii, powinna zostać odpowiednio opodatkowana.

Ponadto, usługi wymienne, które są dostarczane drogą elektroniczną, również są zwolnione z podatku VAT. W przypadku usług reklamowych, konsultingowych czy prawnych, zwolnienie to dotyczy m.in. usług o charakterze elektronicznym.

W Norwegii, sprzedaż towarów lub usług przeznaczonych na eksport jest księgowana na koncie 3100.

FAQ

Co to jest Altinn?
Altinn to internetowa platforma administracyjna, umożliwiająca wypełnienie wielu formalności. Użytkownicy mają dostęp do większości norweskich organów administracyjnych, co stanowi wygodną opcję dla osób, które nie są w stanie osobiście stawić się w urzędzie.

Jak założyć konto na stronie altinn.no?
Aby założyć konto na stronie, należy wybrać opcję "zarejestruj się", ustawić hasło logowania, podać adres e-mail oraz numer telefonu. Warto upewnić się, że numer telefonu jest poprawny, ponieważ w przypadku utraty hasła będzie niezbędny do ponownego zalogowania się na stronie.

Jak odzyskać dostęp do serwisu altinn.no, jeśli został zablokowany?
Aby odblokować konto na portalu altinn.no za pomocą MinID, należy po zalogowaniu wybrać opcję "Zapomniałem hasła" i wpisać swój numer personalny. Tymczasowe hasło zostanie wysłane na podany numer telefonu lub adres e-mail, dlatego ważne jest, aby podać poprawne dane podczas rejestracji. Po otrzymaniu tymczasowego hasła, należy wybrać nowe hasło w ciągu kilku minut.

Czy istnieje możliwość odzyskania lub zmiany hasła do konta na serwisie altinn.no?
W przypadku potrzeby pomocy w załatwieniu spraw na platformie, najlepiej skorzystać z pomocy prawników portalu. Można skontaktować się z nimi drogą telefoniczną pod numerem 75 00 60 00 lub drogą mailową na adres support@altinn.no.

Jak poprawić złożoną deklarację VAT (MVA)?
Po rejestracji na portalu altinn.no, należy znaleźć formularz VAT (RF-0002), wybrać odpowiedni okres, a następnie kliknąć opcję "poprawka" (korrigertoppgave) i przejść do kolejnego kroku. Należy dokonać korekty wpisanych błędnie kwot i podać uzasadnienie dla korekty. Podpisany elektronicznie formularz można następnie wysłać.

Czy jest możliwe udzielenie odpowiedzi na otrzymane pismo z urzędu drogą elektroniczną?
Tak, możliwe jest to poprzez platformę altinn.no.

Jakie są kroki do zamówienia kodów MinID?
Kody MinID można zamówić za pomocą portalu altinn.no. Po zalogowaniu, należy przejść do zakładki MinID i wybrać opcję "Zamów kody PIN". Następnie należy wpisać swój numer personalny i potwierdzić wybór. Kody zostaną wysłane pocztą w ciągu 3-5 dni.

Co to są kody MinID?
Kody MinID umożliwiają załatwianie spraw na portalu altinn.no.

Czy rejestracja w NAV jest możliwa tylko po utracie zatrudnienia?
Jeśli wiemy, że nasza umowa o pracę nie zostanie przedłużona, możemy zgłosić się do NAV na trzy tygodnie przed datą zakończenia umowy.

Jakie są kroki do rejestracji w norweskim Narodowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (NAV)?
Możliwe jest to zrobić osobiście, za pomocą poczty lub drogą elektroniczną.

Jakie są kroki do zarejestrowania firmy w Enhetsregisteret (Rejestrze Firm)?
Formularz Samordnetregistermelding (BR-1010) można wypełnić za pomocą platformy altinn.no lub w wersji papierowej.

Kiedy powinno się dokonać rejestracji na portalu udi.no?
Rejestracja na udi.no jest wymagana w momencie zatrudnienia.

Jak złożyć elektroniczne żądanie odbioru korespondencji urzędowej?
Aby skorzystać z usługi e-bruker, należy zalogować się na portalu altinn.no i wypełnić formularz RF-1299.

Czy możliwe jest odbieranie korespondencji urzędowej za pomocą środków elektronicznych?
Tak, jest to możliwe, po uprzednim zgłoszeniu.

Gdzie można znaleźć spis opłat związanych z modyfikacjami wpisu w norweskim Rejestrze Firm (Foretaksregisteret)?
Pełny wykaz opłat jest dostępny na stronie https://www.brreg.no/bedrift/gebyr-for-registrering-og-tinglysing/

Jak znaleźć adres urzędu podatkowego właściwego dla mojego regionu?
Aby znaleźć adresy urzędów skarbowych, należy odwiedzić stronę https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skattekontor/ i wpisać nazwę miasta, w którym poszukujemy urzędu, w wyszukiwarce.

Jakie formalności trzeba załatwić, aby zmienić nazwę firmy i jakie dokumenty są do tego potrzebne?
Aby dokonać zmiany nazwy firmy, konieczne jest wypełnienie tych samych formalności, które były wymagane przy zakładaniu działalności.

Czy posiadanie meldunku jest niezbędne do prowadzenia firmy w Norwegii?
Jeśli planujesz przebywać w Norwegii przez ponad 3 miesiące, jesteś zobowiązany do dokonania meldunku. Ważne jest również, aby pamiętać, że każda działalność gospodarcza prowadzona w Norwegii musi posiadać adres na terenie tego kraju.

Czy w przypadku przenoszenia działalności z Polski do Norwegii konieczne jest przetłumaczenie wszystkich dokumentów na język norweski?
Aby potwierdzić dane firmy, konieczne jest dostarczenie dokumentów takich jak wypis z rejestru działalności gospodarczej (KRS) lub wpis w CEIDG. Należy pamiętać, że dokumenty te muszą zostać przetłumaczone na język norweski lub angielski.

Czy istnieje możliwość elektronicznego udzielenia odpowiedzi na otrzymane pismo dotyczące rejestracji jednoosobowej firmy jako płatnika VAT?
Tak, gdy wszystkie wymagane warunki zostaną spełnione, możliwe jest dokonanie zmiany nazwy firmy za pomocą portalu internetowego altinn.no.

Jak jest wyliczana kwota RVO oraz jakie czynniki wpływają na jej wysokość?
Minimalna kwota opłaty wynosi 250 NOK i zwiększa się w zależności od liczby osób zatrudnionych w firmie. Właściciel firmy musi wpłacić 0,03% wynagrodzenia brutto zatrudnionych osób na rzecz RVO (Regulaminu Rozliczeń Wynagrodzeń), a jeśli właściciel również pracuje na budowie, jego wynagrodzenie również będzie wliczone w opłatę. Warto zauważyć, że obliczenia dotyczą tylko osób bezpośrednio pracujących na budowie i nie obejmują osób zatrudnionych w administracji firmy.

Co to jest RVO i dlaczego właściciele firm budowlanych muszą je opłacać?
RVO to organizacja odpowiedzialna za nadzorowanie firm budowlanych. Wymuszanie obowiązkowej opłaty na rzecz RVO ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy na budowach oraz zapewnienie firmom dostępu do aktualnych informacji dotyczących przepisów obowiązujących w branży budowlanej.

Czym jest Kjørebok?
To właściwie jest swoista "książka jazdy", która musi być prowadzona w celu umożliwienia firmie składania opłat za paliwo z konta firmowego, które zostało użyte do zatankowania samochodu niezarejestrowanego na firmę. Maksymalna roczna kwota do zwrotu to 6000 km pomnożone przez 3,50 NOK za kilometr.

Czy ma znaczenie, czy za materiały płaci się z konta firmowego czy prywatnego?
Tak, istnieje taki limit. Jeśli dokonasz zakupów u jednego kontrahenta na kwotę przekraczającą 10 000 koron rocznie z prywatnego konta, nie będziesz mógł zaliczyć tych wydatków do kosztów firmy.

Jak skutecznie domagać się zapłaty od klientów, którzy nie uregulowali swoich zobowiązań finansowych?
W przypadku braku zapłaty za wystawioną fakturę w ciągu dwóch tygodni, należy najpierw wysłać do klienta tzw. "purring", czyli upomnienie. Za takie upomnienie można doliczyć opłatę karnej w wysokości do 70 NOK, a klientowi przyznaje się 14 dni na uregulowanie długu. Jeśli dług nadal pozostaje niespłacony, kolejnym krokiem jest wysłanie "inkassovarsel", czyli ostrzeżenia o przekazaniu długu do firmy windykacyjnej, działającej na podobnych zasadach. Ostatecznie, jeśli dług wciąż pozostaje niespłacony, można skorzystać z usług firmy windykacyjnej, która pobiera dodatkową opłatę i procent od kwoty długu.

Czy koszty związane z używaniem telefonu można uwzględnić jako koszty firmy?
Jeśli telefon jest objęty firmowym abonamentem, to koszty jego użytkowania mogą być zaliczone do kosztów prowadzenia działalności.

Czy osoba będąca małżonkiem przedsiębiorcy i zaangażowana w prowadzenie firmy musi formalnie zostać zatrudniona w tej firmie?
Nie jest konieczne, aby żona była wpisana jako współwłaścicielka firmy, ale ważne jest, aby pamiętać, że wypłacane przez nią środki z konta firmowego nie będą traktowane jako koszty działalności przez urząd podatkowy. Zamiast tego, zostaną one uznane za prywatne wydatki i będą ujęte jako takie w księgach firmy. Jeśli żona ma udział w prowadzeniu firmy, zysk lub strata będzie dzielona między małżonków, co zostanie uwzględnione w rocznym zeznaniu podatkowym.

Czy polskie przedsiębiorstwo jest zobligowane do zgłoszenia podpisania umowy na realizację zlecenia w Norwegii?
Jeśli wynagrodzenie za kontrakt wynosi mniej niż 10 000 NOK, nie ma potrzeby zgłaszania zlecenia. Jednak, jeśli polska firma osiągnie obroty przekraczające 50 000 NOK w ciągu 12 miesięcy, musi ona założyć oddział w Norwegii lub założyć norweską spółkę. Ponadto, zleceniodawcy mają obowiązek powiadomienia urzędu o zleceniobiorcy i pracownikach. Natomiast zleceniobiorca powinien wypełnić formularz RF-1199 i zgłosić swoich pracowników do urzędu podatkowego w ciągu 14 dni od rozpoczęcia prac.

Jakie są sposoby uznania środków trwałych (takich jak niezbędne do funkcjonowania firmy maszyny) jako kapitał własny zamiast korzystania z kredytów?
Jeśli wartość sprzętu zostanie oszacowana na podstawie wartości rynkowej i potwierdzona przez rewidenta, może ona zastąpić wkład własny w postaci gotówki.

Jak krok po kroku wypełnić formularz RF-1030 Skattemelding for formues - oginntektsskatt - personlignæringsdrivende podczas składania rocznego zeznania podatkowego dla jednoosobowej firmy?
Ten formularz jest przeznaczony dla dochodów firmy. Osoby prowadzące jednoosobowe firmy mogą potwierdzić swoje dochody, wybierając opcję RF-1175 "Naeringsoppgave 1" oraz wypełniając rubryki dotyczące przychodów i kosztów.

Ile wynosi kapitał własny, jaki należy wnieść ze sobą otwierając własną działalność?
Jest to kwota 30 000 koron.

Czy jest możliwe dokonanie zmiany adresu firmy bez ponoszenia kosztów?
Jeśli chcesz zmienić adres siedziby firmy przez portal altinn.no, to musisz uiścić opłatę w wysokości 2 265 koron lub 2 832 NOK, jeśli złożysz wniosek w formie papierowej. Jednakże, zmiana danych jest bezpłatna tylko wtedy, gdy firma figuruje tylko w Enhetsregisteret.

Czy przy prowadzeniu jednoosobowej firmy wymagane jest używanie specjalnego programu księgowego?
Nie, nie trzeba.

Jaka jest minimalna kwota obrotów, od której firma jest zobligowana do rejestracji w systemie podatku VAT?
Jeśli osiągniesz kwotę powyżej 50 tysięcy koron w ciągu pierwszych 12 miesięcy działalności, to będzie to brane pod uwagę.

Przez jaki okres czasu należy przechowywać dokumenty księgowe?
Wymagane jest przechowywanie sprawozdań finansowych i raportów przez okres 5 lat, natomiast karty czasu i dokumentacja pracowników powinny być archiwizowane przez 3,5 roku. Dodatkowe informacje na temat przechowywania dokumentów znajdują się w przepisach dotyczących rachunkowości, takich jak Ustawa o Rachunkowości, Ustawa o Prowadzeniu Ksiąg Rachunkowych oraz Ustawa Podatkowa.

W jakich branżach przedsiębiorcy muszą uzyskać specjalne licencje i pozwolenia do prowadzenia działalności?
Jeśli chcesz prowadzić działalność związana z pewnymi obszarami, wymagane są specjalne zezwolenia i licencje:
Jaka dokumentacja jest wymagana do otwarcia konta bankowego?
Wymagane dokumenty to paszport oraz dokument potwierdzający numer personalny, czyli Utskriftav D-nummer lub Melding om flyttingtilNorge.

Jak sprawdzić, czy firma, która wymaga pozwolenia na prowadzenie działalności (np. firma zajmująca się sprzątaniem), jest uprawniona do świadczenia usług?
Aby sprawdzić, czy firma otrzymała wymagane zezwolenia, należy wprowadzić jej numer organizacyjny na stronie internetowej Arbeidstilsynet (https://www.arbeidstilsynet.no/) i przejrzeć kolumnę "status", aby upewnić się, że pojawia się wyrażenie "godkjent" - oznacza to, że przedsiębiorstwo posiada wymagane pozwolenia.

Czy jedna firma może świadczyć kilka różnych usług?
Tak, jest to możliwe, pod warunkiem, że rodzaje działalności są włączone w zakres działalności przedsiębiorstwa.

Jakie kryteria musi spełnić firma, aby móc legalnie działać w różnych sektorach biznesowych?
Aby dodać rodzaje działalności dla firmy, należy złożyć wniosek o aktualizację danych firmy, wybierając odpowiednią opcję. W formularzu wniosku, w polu określającym zakres działalności, należy wprowadzić nazwy branż, w których firma ma działać.

Czy w Norwegii jako przedsiębiorca można zatrudniać pracowników tylko wtedy, gdy jest dostępne zlecenie do wykonania?
Tylko agencje pracy oraz pracodawcy spełniający określone wymagania mają prawo do tymczasowego zatrudniania pracowników w Norwegii:
Czy jako osoba nieposiadająca zielonej karty mogę wykonywać zadania budowlane dla norweskiej firmy?
Aby wykonywać zadania budowlane w Norwegii, konieczne jest posiadanie zielonej karty, zwanej byggekort. Każda firma, która wykonuje prace budowlane w Norwegii, musi uzyskać zielone karty dla swoich pracowników. Proces ten można przeprowadzić w firmie Oberthur Technologies.

Czy posiadając firmę w Norwegii i opłacając tam podatki, można otrzymać wsparcie medyczne w innych krajach Unii Europejskiej?
Osoby posiadające dokumenty potwierdzające prawo do opieki medycznej mogą korzystać z pomocy lekarskiej we wszystkich krajach UE, EOG oraz Szwajcarii. Aby móc skorzystać z takiej pomocy, należy mieć przy sobie dokument, który potwierdza to prawo. Dokumentem takim może być Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), a także formularz E-106 lub E-109.

Jakie dokumenty lub warunki trzeba spełnić, aby ubiegać się o kredyt w Norwegii?
Aby uzyskać dostęp do czegoś (prawdopodobnie kredytu lub innego rodzaju wsparcia finansowego), potrzebne są trzy rzeczy: numer personalny, umowa o pracę na czas nieokreślony podpisana co najmniej 6 miesięcy wcześniej oraz wkład własny w wysokości od 15 do 30%.

Kiedy można zacząć wystawiać faktury po rejestracji firmy?
Aby wystawiać faktury, trzeba otrzymać potwierdzenie rejestracji z urzędu, które zawiera norweski numer organizacyjny firmy. Ten numer musi pojawić się na każdej fakturze. Konieczne jest również posiadanie konta firmowego w banku.

Jak prawidłowo zaksięgować fakturę od podwykonawcy wykonującego zadanie na zlecenie?
DEBET KREDYT

NR KONTA KWOTA NR KONTA KWOTA

4500 netto 2400 brutto

2710 VAT

2400 zapłaty za fakturę z konta firmowego 1920 zapłaty za fakturę z konta firmowego

Jak poprawnie zaksięgować przychody z odsetek, które zostały naliczone przez bank na koncie firmowym?
Bank zazwyczaj nalicza odsetki od środków znajdujących się na koncie firmowym w ostatnim dniu roku. Te odsetki księgowane są na koncie nr 8040 po stronie kredytowej.

Jakie informacje powinny zostać uwzględnione na fakturze?
W celu uznania faktury za prawdziwą, na niej muszą znajdować się następujące informacje:
Jakie kroki podjąć, gdy została wystawiona błędna faktura?
Aby dokonać korekty wystawionej faktury, należy wystawić tzw. notę korygującą, która jest nazywana również kreditnotą.

Jak prawidłowo zaksięgować fakturę dokumentującą przychód?
DEBET KREDYT

NR KONTA KWOTA NR KONTA KWOTA

4000 netto 2400 brutto

2710 VAT

2400 brutto 1920 zapłaty za fakturę, jeśli zapłata nastąpiła z konta firmowego

2400 brutto 2060 zapłaty za fakturę, jeśli zapłata nastąpiła z konta firmowego

DEBET KREDYT

NR KONTA KWOTA NR KONTA KWOTA

3000 netto 1500 brutto

2710 VAT

1500 brutto 1920 wpływu na konto

1500 brutto 2600 zapłacone gotówką

Jak poprawnie zaksięgować faktury za materiały nabyte do użytku w firmie?
Wykonane operacje za pośrednictwem konta firmowego są automatycznie rejestrowane w programie księgowym, dlatego bezpieczniej jest dokonywać płatności z konta firmowego niż prywatnego. Urząd podatkowy zwraca szczególną uwagę na wydatki poniesione z konta firmowego podczas kontroli, dlatego warto unikać takich wydatków na prywatnym koncie.

Jak ustalać kolejne numery faktur i czy zmieniają się one wraz ze zmianą numerów klientów?
Numerację faktur należy kontynuować również po rozpoczęciu nowego roku. W tym celu należy użyć numeru ostatniej faktury z poprzedniego roku i dodać do niego 1, aby otrzymać numer pierwszej faktury w nowym roku. Numery klientów pozostają bez zmian.

Jak poprawnie zaksięgować koszty związane z obsługą konta firmowego?
Aby zaksięgować określone koszty, należy je umieścić po stronie debet konta o numerze 7770.

Czy koszty związane z opłatami bankowymi, wynikającymi z posiadania konta firmowego i dokonywania transakcji, mogą być uznane za koszty dla firmy?
Opłaty tego rodzaju stanowią koszt dla firmy i mogą być zaksięgowane.

Co to jest Kreditnota?
Oznacza to to samo, co korekta faktury.

Co to jest faktura zerówka?
Oznacza to to samo, co faktura bez VAT. Warto starać się o taką fakturę podczas sprowadzania towaru do Norwegii, ponieważ pozwala to uniknąć obowiązku płacenia podatku VAT za importowane produkty.

W jakim celu jest wykorzystywany numer identyfikacji podatkowej?
Ten numer jest niezbędny do identyfikowania firm, dokonywania płatności zaliczek podatkowych, składek ubezpieczeniowych i VAT, oraz załatwiania spraw w instytucjach finansowych i bankach.

Kto jest zobowiązany do posiadania numeru identyfikacji?
Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność lub zatrudniający pracowników w Norwegii musi posiadać Organisasjonsnummer.

Jak można zdobyć numer identyfikacji podatkowej?
Aby otrzymać Organisasjonsnummer, konieczne jest zarejestrowanie działalności w Enhetsregisteret.

Czy faktury przychodowe są wystarczające do obliczenia podatku VAT?
To nieprawda, ponieważ podatek VAT można również odprowadzać na podstawie poniesionych kosztów związanych z prowadzoną działalnością przedsiębiorstwa.

Czym jest likningsverdi?
Termin "Likningsverdi" oznacza wartość podatkową, która jest obliczana na podstawie informacji opublikowanych przez Skatteetaten.

Jakie jest znaczenie funkcji rezydenta?
Osoba fizyczna posiadająca stały numer personalny lub norweska firma, nazywana rezydentem, działa jako przedstawiciel VAT-u i odpowiada za naliczanie i odprowadzanie podatku w imieniu polskiego przedsiębiorcy, który współpracuje z norweską firmą.

Czy zakup mieszkania może zostać uznany za koszt firmowy?
To nieprawda, ponieważ koszty związane z odsetkami od kredytu nie są kosztami prowadzenia firmy. Można jednak odliczyć te odsetki od dochodu w deklaracji podatkowej jako osoba prywatna.

Co oznacza termin "podatek należny"?
Podatek VAT to podatek od wartości dodanej, który jest naliczany na sprzedaż towarów i usług, a następnie odprowadzany do organów podatkowych.

Jak odzyskać VAT w Norwegii za towar zapłacony i sprowadzony z Polski?
Aby odzyskać zapłacony podatek, należy skontaktować się ze sprzedawcą, który wystawił fakturę bez polskiego VAT-u i dostarczyć mu dokumenty potwierdzające przywóz towaru do Norwegii. Po dokonaniu korekty, sprzedawca powinien zwrócić kwotę VAT-u nabywcy. Jednocześnie, nabywca musi uiścić MVA, czyli norweski podatek od towarów i usług, podczas wjazdu do Norwegii. W celu przygotowania deklaracji VAT w Norwegii, trzeba uwzględnić kwotę podatku zapłaconego na granicy, co zmniejszy kwotę podatku należnego do zapłaty.

Jaki jest cel stosowania skrótu MVA na fakturach?
MVA to skrót od norweskiego terminu "Merverdiavgift", co oznacza podatek od towarów i usług, inaczej znany jako VAT. W potocznym języku nazywany "moms". Przypisany do sprzedawcy numer organizacyjny i skrót MVA umieszczone na fakturze pozwalają kupującemu odliczyć naliczony podatek VAT.

Czy możliwe jest odzyskanie VAT za towary zakupione przed wpisaniem firmy do rejestru VAT?
Tak, można odzyskać VAT z okresu przed zarejestrowaniem firmy jako płatnika MVA, jednak konieczne jest poinformowanie organów podatkowych o tym fakcie i należy to zrobić jak najszybciej po zarejestrowaniu firmy jako płatnika VAT (MVA).

Jak zgłosić firmę do rejestru VAT w Skatteetaten?
Istnieją trzy sposoby złożenia wniosku o zwrot VAT-u: można zrobić to osobiście, przesłać pocztą lub złożyć wniosek w formie elektronicznej przez portal altinn.no, przy użyciu specjalnego kodu logowania.

Jaka jest częstotliwość rozliczania podatku VAT?
Firmy, które generują duże obroty, są zobligowane do składania deklaracji podatku VAT co dwa miesiące, a na tej podstawie następuje rozliczenie podatku. Jednakże, firmy, których roczny obrót nie przekracza miliona koron, mogą złożyć wniosek o rozliczenie podatku VAT raz w roku.

Jak postąpić, gdy naliczony podatek VAT jest zbyt wysoki?
Jeśli organ podatkowy zakwestionuje nasze rozliczenia, należy dokładnie przeanalizować wypełnione rozliczenia podatkowe i, po ich weryfikacji, złożyć odwołanie od decyzji urzędu.

Jak odzyskać VAT za materiały zakupione przed wpisaniem firmy do rejestru VAT?
Po zgłoszeniu takiego żądania do urzędu, przedsiębiorca otrzyma formularz, w którym będzie musiał podać poniesione w danym okresie wydatki. Aby potwierdzić poniesione wydatki, należy dołączyć faktury i rachunki. Po wypełnieniu dokumentów i przygotowaniu rachunków, należy złożyć dodatkową deklarację VAT za okres przed rejestracją firmy jako płatnika VAT.

Jak dokonać obliczenia kwoty podatku VAT do zapłaty?
Aby obliczyć kwotę podatku VAT do zapłaty na podstawie deklaracji VAT, należy od sumy podatku VAT z faktur sprzedażowych odjąć sumę podatku VAT z faktur kosztowych. Przykładowo, w lutym firma zakupiła towary o wartości brutto 25 000 NOK (czyli netto 20 000 NOK + VAT 5 000 NOK), a następnie w kwietniu wystawiła dwie faktury na łączną kwotę brutto 40 000 NOK (czyli netto 32 000 NOK + VAT 8 000 NOK). W deklaracji VAT za pierwszy termin należy uwzględnić kwoty z tego przykładu: 8 000 NOK (suma VAT z przychodów) - 5 000 NOK (suma VAT z kosztów) = 3 000 NOK. Firma powinna zapłacić do urzędu kwotę podatku VAT w wysokości 3 000 NOK.

Jakie konsekwencje grożą w przypadku niezłożenia zeznania podatkowego w roku poprzednim?
Jeśli nie dostarczy się wymaganej dokumentacji, urząd ma prawo naliczyć podatek na podstawie własnych dokumentów. W takiej sytuacji podatek często jest wyższy od minimalnej kwoty wymaganej do zapłacenia.

Jak długo firma ma na uregulowanie niedopłaty podatku dochodowego wynikającej z wpłacania zbyt małych kwot?
Jeśli występuje różnica pomiędzy obliczoną kwotą podatku VAT a kwotą wpłaconą, to należy ją uregulować do końca maja, aby uniknąć odsetek lub w terminie wskazanym przez urząd. Jeśli kwota do zapłaty przekracza 1000 koron, można ją rozłożyć na dwie raty.

Jak dokładnie wyliczyć przybliżoną wartość podatku dochodowego w celu uniknięcia wysokiej niedopłaty?
Najłatwiej będzie skorzystać z kalkulatora podatkowego dostępnego na stronie internetowej norweskiego urzędu podatkowego. Wprowadzając odpowiednie dane, takie jak stan cywilny, okres zatrudnienia w Norwegii, dochody z prowadzonej działalności oraz przychody z pracy na etacie i małżonka, wybierając przysługujące ulgi podatkowe oraz kwotę zaliczki wpłaconej na poczet podatku (BetaltSkatt), można wyliczyć przybliżoną kwotę podatku do zapłaty (restskatt) lub zwrotu (tilgode).

Jak złożyć deklarację VAT przez Internet?
Aby złożyć deklarację VAT na portalu altinn.no, należy odnaleźć formularz RF-0002 i wybrać opcję hovedoppgave oraz okres, którego dotyczy składana deklaracja. W polu przychodów należy wpisać wartość bez VAT (ponieważ zostanie on automatycznie naliczony), a w polu koszty - łączną kwotę zapłaconego podatku VAT za towary i usługi, które podlegają odpowiedniej stawce (10%, 15% lub 25%). Program sam wyliczy kwotę podatku do zapłaty w polu "avgift a betale" lub do zwrotu w polu "tilgode".

Jak złożyć deklarację o chęci opłacania zaliczek na podatek dochodowy?
Można zarejestrować swoją działalność jednoosobową w Norwegii na dwa sposoby. W przypadku, gdy jest to pierwsze zatrudnienie w Norwegii, należy osobiście lub za pomocą listu wysłać wypełniony formularz RF-1102 do lokalnego urzędu podatkowego. Natomiast jeśli osoba była wcześniej zarejestrowana w norweskim urzędzie podatkowym (np. w związku z podjęciem pracy), można zalogować się na stronie urzędu podatkowego i wypełnić elektroniczny formularz "Søknad om endringavellerkrav om skattekort/forskuddsskatt", używając kodów MinID.

Czy jednoosobowa firma może złożyć deklarację o chęci opłacania zaliczek na podatek dochodowy?
Tak, zgłoszenie zmiany danych firmy można dokonać na trzy sposoby: listownie, osobiście lub elektronicznie. Wybór sposobu zależy od tego, czy osoba zgłaszająca była już wcześniej zarejestrowana w norweskim urzędzie podatkowym.

Jaka jest wysokość odsetek od nadpłaty podatku?
Jeśli zapłacono więcej podatku, niż wynosił należny, nadpłata podatku w Norwegii będzie oprocentowana w skali 1,08%.

Jak postąpić w przypadku naliczenia zbyt dużej zaliczki na podatek dochodowy?
Jeśli otrzyma się decyzję z kwotą do zapłaty, należy złożyć odwołanie za pośrednictwem formularza RF-1102. Sposób złożenia odwołania jest podobny do sposobu zgłoszenia działalności jednoosobowej: w przypadku pierwszego zatrudnienia należy to zrobić osobiście lub za pomocą listu, a jeśli posiada się konto na portalu altinn.no, można złożyć odwołanie elektronicznie.

Kiedy powinno się otrzymać Skatteoppgjøret?
Do 25 czerwca, 6 sierpnia lub 15 października.

W jakim czasie przekroczenie progu 50 000 koron obrotu prowadzonej działalności oznacza konieczność rejestracji firmy w VAT?
Jest to w okresie dwunastu następujących po siebie miesięcy.

Czy możliwe jest otrzymanie Skatteoppgjøret drogą elektroniczną?
Tak, jeśli podczas składania deklaracji na portalu altinn.no zaznaczono opcję otrzymania skatteoppgjøret drogą elektroniczną (usługa e-bruker), to po zalogowaniu się na swoje konto na portalu altinn.no można znaleźć tam rozliczenie z urzędu.

Czy w Norwegii wymagane jest ubezpieczenie? Jakie są składki?
W Norwegii obowiązkowa składka zdrowotna (w wysokości 11,4%) jest zawarta w podatku dochodowym. Poprzez opłacanie zaliczek na podatek dochodowy, przedsiębiorca staje się członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych - folketrygden. Można również dokupić dodatkowe prywatne ubezpieczenie.

Jakie papiery są wymagane do ubiegania się o zasiłek rodzinny dla dziecka urodzonego w Polsce?
Aby ubiegać się o zasiłek rodzinny z NAV (Norweski Urząd Pracy i Spraw Socjalnych), potrzebne będą następujące dokumenty: akt urodzenia potwierdzający ojcostwo, umowa o pracę, dokument z nadanym numerem personalnym oraz wypełniony formularz wniosku o przyznanie zasiłku.

Jak jest obliczany zasiłek chorobowy w Norwegii?
Jeśli opłacasz standardową składkę zdrowotną (11,4%), to zasiłek chorobowy zostanie wypłacony od 17. dnia choroby i wynosić będzie 65% Twojego dochodu. Jeśli dopłacisz dodatkowo 1,9% do składki, to zasiłek będzie wypłacany od 1. dnia choroby w wysokości 65%. Jeśli dopłacisz 2,6% do składki, to zasiłek będzie wypłacany w pełnej wysokości (100%) od 17. dnia choroby. Po dopłaceniu 9,5% składki zasiłek będzie wypłacany od pierwszego dnia choroby w pełnej wysokości (100%).

Na jaką kwotę wynosi zasiłek macierzyński?
Aby ubiegać się o zasiłek macierzyński, pracodawca musi wypełnić specjalny formularz i wskazać dochody matki. Zazwyczaj kwota zasiłku macierzyńskiego jest równa kwocie wynikającej z informacji podanej przez pracodawcę na formularzu.

Czy ojciec pracujący w Norwegii, a spodziewający się dziecka w Polsce, ma prawo do zasiłku tacierzyńskiego?
Jeśli Twoja żona nie przepracowała okresu macierzyńskiego w Norwegii, to nie przysługuje jej zasiłek macierzyński.

Jakie dokumenty należy złożyć w celu ubiegania się o dagpenger?
Aby ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, potrzebne będą następujące dokumenty: wypełniony wniosek o zasiłek, pozwolenie na pracę, umowa o pracę, wypowiedzenie umowy oraz dokument z NAV zawierający informację o powodzie zwolnienia z pracy przez pracodawcę.

Czym jest dagpenger?
Dagpenger to synonim zasiłku dla bezrobotnych.

Kiedy może zostać zawieszone wypłacanie zasiłku dla bezrobotnych?
Jeśli pracujesz powyżej 50% (lub 60% w przypadku osób tymczasowo zwolnionych) swojego normalnego wymiaru godzinowego przez co najmniej 6 tygodni, zasiłek może zostać wstrzymany.

Od kiedy jest możliwe zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna?
Zazwyczaj jest to miesiąc w chwili utraty pracy.

Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
Obecna wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi 62,4% obliczonej na podstawie dotychczasowego dochodu osoby.

Co zrobić, jeśli zostaniesz zwolniony z pracy podczas pobierania zasiłku chorobowego?
Aby zachować prawo do zasiłku chorobowego, należy przesłać zwolnienie lekarskie do NAV. Po powrocie do zdrowia, należy zarejestrować się jako bezrobotny w urzędzie pracy.

Jaką kwotę wynosi zasiłek rodziny na dziecko?
Po odliczeniu podatku, wysokość zasiłku rodzinne wynosi 970 NOK.

Czy można prowadzić działalność gospodarczą i wystawiać faktury podczas korzystania z urlopu wychowawczego (fedrekvote)?
Podobnie jak w przypadku zasiłku chorobowego, również nie można pracować podczas pobierania zasiłku rodzinnego.
up