Księgowość w Norwegii

Regnskapsloven

Czym jest ustawa o rachunkowości? (Regnskapsloven)

Ustawa o rachunkowości zawiera informacje dotyczące fundamentalnych zasad rachunkowości i dobrych praktyk stosowanych w rachunkowości, ustala wytyczne co do sporządzania sprawozdań finansowych oraz planów bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych.

Zasady rachunkowości i dobre praktyki rachunkowe w ustawie o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości określa pięć głównych zasad rachunkowości, które określają jak powinno być przygotowane sprawozdanie finansowe. Zasady te regulują między innymi sposób zapisywania transakcji, w którym przychody są rozpoznawane w momencie ich powstania, a koszty są ujmowane w tym samym okresie co odpowiadający im dochód.

Ponadto, ustawa o rachunkowości wymienia kilka przypadków, w których rachunkowość powinna być prowadzona zgodnie z dobrymi praktykami rachunkowymi, które odnoszą się do sytuacji, które nie są bezpośrednio uregulowane przez ustawę o rachunkowości.

Plan bilansu kont w ustawie o rachunkowości

Regnskapsloven zawiera szczegółowe przepisy dotyczące sposobu tworzenia rachunku zysków i strat, bilansu oraz zestawienia przepływów pieniężnych.

Ustawa o rachunkowości sprawozdaniach rocznych

Ustawa o rachunkowości określa wymagania, jakie muszą zostać spełnione w rocznym sprawozdaniu finansowym, takie jak konieczność przedstawienia prawdziwego obrazu sytuacji finansowej firmy. Przepisy te określają również, kto jest odpowiedzialny za prowadzenie księgowości, jakie zasady powinny być przestrzegane oraz jakie wyjątki od tych zasad mogą mieć zastosowanie.

Ustawa określa również, że oprócz rocznego sprawozdania finansowego, należy sporządzić raport roczny. W rocznym sprawozdaniu finansowym należy uwzględnić informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej oraz wyników działalności spółki.
up